Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky: doprava a platba, poučení o odstoupení od smlouvy, reklamační řád

Podáním objednávky nabízíte nákup produktu za následujících podmínek. Všechny objednávky podléhají dostupnosti a potvrzení ceny objednávky. Doba odeslání se může lišit v závislosti na dostupnosti a s výhradou zpoždění způsobeného zpožděním pošty nebo vyšší mocí, za které neneseme odpovědnost. V případě zpoždění, za které odpovídá společnost Clinis CZ s.r.o., má zákazník, který prokáže, že mu vznikla škoda, právo požadovat úhradu 0,02 % z prodejní ceny zakoupeného zpožděného zboží, a to za každý týden zpoždění, maximálně však 10 % z ceny zakoupeného zboží. V případě prodlení zákazníka s úhradou objednaného zboží a nákladů na dopravu je zákazník povinen uhradit společnosti Clinis CZ s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,02 % z prodejní ceny zakoupeného zboží za každý den prodlení. V případě porušení povinností ze strany zákazníka, jako je prodlení s úhradou objednávky/objednávek, není společnost Clinis CZ s.r.o. povinna plnit své závazky ze Smlouvy nebo jiné dohody uzavřené mezi společností Clinis CZ s.r.o. a zákazníkem a má právo objednané zboží nedodat.

Abyste mohli uzavřít smlouvu s [https://www.clinis-cz.com], musíte být starší 18 let a vlastnit platnou kreditní nebo debetní kartu vydanou námi akceptovanou bankou. Společnost [https://www.clinis-cz.com] si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli váš požadavek. Pokud bude vaše objednávka přijata, budeme vás informovat e-mailem a potvrdíme vám totožnost strany, se kterou jste uzavřeli smlouvu. Obvykle to bude [https://www.clinis-cz.com] nebo to v některých případech může být třetí strana. Pokud je smlouva uzavřena s třetí stranou, [https://www.clinis-cz.com] nejedná ani jako zástupce, ani jako zmocněnec a smlouva je uzavřena mezi vámi a touto třetí stranou a bude se řídit podmínkami prodeje, které vám dodá. Při zadávání objednávky se zavazujete, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné, že jste oprávněným uživatelem kreditní nebo debetní karty použité k zadání objednávky a že máte dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na zboží. Cena zahraničních produktů a služeb může kolísat. Všechny inzerované ceny podléhají těmto změnám.

(a) Smlouva

Po zadání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením o přijetí objednávky: tento e-mail je pouze potvrzením a nepředstavuje přijetí objednávky. Smlouva mezi námi vznikne až poté, co vám e-mailem zašleme potvrzení, že vám bylo odesláno objednané zboží. Do vzniklé smlouvy bude zahrnuto pouze zboží uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném v okamžiku odeslání. Zákazník musí v objednávce uvést následující údaje: a) jméno a příjmení nebo název společnosti, adresu a sídlo, daňové identifikační číslo a/nebo DIČ, kontaktní telefon a e-mailovou adresu; 2a) druh zboží a množství; 3a) úplnou dodací adresu.

(b) Ceny a dostupnost

Přestože se snažíme zajistit, aby všechny údaje, popisy a ceny, které se objevují na těchto webových stránkách, byly přesné, může dojít k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste si objednali, budeme vás o tom co nejdříve informovat a dáme vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme objednávku považovat za zrušenou. Pokud objednávku zrušíte a zboží jste již zaplatili, bude vám vrácena plná částka. Společnost Clinis CZ s.r.o. má právo odstoupit od nabídky do 14 dnů. Náklady na doručení budou účtovány navíc; tyto dodatečné poplatky jsou v příslušných případech zřetelně uvedeny a zahrnuty v „Celkových nákladech“.

(c) Platba

Prodávající nabízí následující bezplatnou online platbu:
Kreditní karta:
Chcete-li zaplatit, vyberte v nákupním košíku možnost platby kartou online a po dokončení budete přesměrováni na zabezpečenou platební bránu.
Platba proběhne okamžitě.
Přijímáme: Mastercard, Visa a Maestro.
Bankovní převod:
V nákupním košíku prosím zvolte bankovní převod.
Poté obdržíte e-mail s údaji potřebnými k dokončení operace, včetně QR kódu, který stačí „naskenovat“ pomocí bankovní aplikace v telefonu.
Zboží začneme připravovat až po připsání platby na náš účet.
Pokud se mezitím změní dostupnost zboží, může být nutné na zásilku čekat déle.

(d) Přeprava

Naše zboží je dodáváno prostřednictvím našich partnerů v dobře zabaleném stavu.
Prodávající nabízí doručení prostřednictvím PPL.
Standardní doba dodání od společnosti PPL je následující 2 pracovní dny*.
Prodávající zašle kupujícímu e-mail s potvrzením o odeslání objednávky a sledovacím číslem zásilky.
Kupující může sledovat přibližnou dobu dodání nebo trasu zásilky na adrese www.ppl.cz.
*Den doručení není zaručen
Podle kupní smlouvy je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen zboží po dodání převzít.
Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.
Při přebírání zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad to neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splnila všechny podmínky a náležitosti a že na případnou pozdější reklamaci týkající se poškození obalu zásilky nelze brát zřetel.
Cena dopravy (přepravné) se obvykle účtuje podle výše jednorázového nákupu nebo hodnoty košíku.
Přesná výše ceny dopravy se zobrazuje při nákupu v košíku.

Jednorázový nákup do 1 000,- Kč – cena dopravy 99,- Kč.
Jednorázový nákup nad 1 500,- Kč – doprava zdarma

*V případě, že je výše v ceníku uvedeno, že poštovné je zdarma, znamená to, že doprava zboží na místo uvedené kupujícím v objednávce je součástí kupní ceny zboží.

(e) Stížnosti

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí žádné vady.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží:
a) Odpovídá dohodnutému popisu, typu a množství, kvalitě, funkčnosti.
b) Je dodáván s dohodnutým příslušenstvím a návodem k použití, včetně případného návodu k montáži nebo instalaci.
c) Zakoupený předmět je vhodný k účelu, ke kterému se obvykle používá.
d) Položka z hlediska množství, kvality a dalších vlastností, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá popisu.
e) zakoupený předmět je dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a dalších pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

f) Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu a to ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží v případě uzavření kupní smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Clins CZ s.r.o. , se sídlem Karolinská 654/2, 86 00 Praha 8, a to na e-mail: info@clinis-cz.com, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy , všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod. Z tohoto důvodu bude zapotřebí nám poslat Vaše bankovní údaje na e-mail info@clinis-cz.com.
Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


Pokud není uvedeno jinak, máte právo uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
To neplatí pro zboží, které má v souladu se zákonnými ustanoveními předem stanovenou dobu, po kterou je možné jej používat (obvykle uvedenou na obalu, v přiloženém návodu nebo v reklamě).
Práva a povinnosti smluvních stran, pokud jde o nároky, které vyplývají z nedostatečného plnění, se řídí normami (zejména ustanoveními § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Postup pro stížnosti:
Kupující přijímá stížnosti (s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb) v písemné formě na e-mailové adrese: info@clinis-cz.com.
Při reklamaci kupující uvede především své jméno a příjmení, kontaktní údaje pro kontaktování ohledně stavu reklamace a popis závady.
Po ověření, zda zboží odpovídá požadavkům, zašle kupujícímu informaci o odeslání zboží. Prodávající upozorňuje, že dobírka není akceptována.
Lhůta pro vyřízení vyhovujících požadavků:
Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.