Terms & Conditions

Smluvní Podmínky

Předpoklady

Společnost Clinis CZ s.r.o. (www.clinis-cz.com) se sídlem v Praze Karlíně, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČ 11648724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352327 je vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek. Tento dokument upravuje váš vztah s www.clinis-cz.com (dále jen „Webové stránky“). Přístup k těmto Webovým stránkám a jejich používání, jakož i produkty a služby dostupné prostřednictvím těchto Webových stránek (souhrnně „Služby“) podléhají následujícím podmínkám a upozorněním (dále jen „Podmínky používání“). Používáním Služeb vyjadřujete souhlas se všemi Podmínkami služby, které můžeme čas od času aktualizovat. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se seznámili s případnými změnami, které jsme v Podmínkách služby provedli.

Přístup na tyto webové stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit služby bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebudou tyto Webové stránky kdykoli nebo po jakoukoli dobu dostupné. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem nebo celým těmto Webovým stránkám. Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné Webové stránky („Propojené stránky“), které nejsou provozovány společností [https://www.clinis-cz.com]. Společnost [https://www.clinis-cz.com] nemá nad propojenými stránkami žádnou kontrolu a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost, ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by mohla vzniknout jejich používáním. Vaše používání Odkazovaných stránek se řídí podmínkami používání a službami obsaženými na každé takové stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jak budeme vaše údaje používat, naleznete a můžete si je stáhnout na adrese clinis-cz.com (zápatí). Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů v nich popsaných a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

Zákazy

Tyto webové stránky nesmíte zneužívat. Nebudete: páchat trestnou činnost ani k ní navádět; přenášet nebo šířit viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jakýkoli jiný materiál, který je škodlivý, technologicky škodlivý, porušuje důvěru nebo je jakýmkoli způsobem urážlivý či neslušný; nabourávat se do jakéhokoli aspektu služby; poškozovat data; obtěžovat ostatní uživatele; porušovat vlastnická práva jiných osob; zasílat nevyžádané reklamní nebo propagační materiály, běžně označované jako „spam“; nebo se pokoušet ovlivnit výkon nebo funkčnost jakýchkoli počítačových zařízení této webové stránky nebo přístup k nim prostřednictvím této webové stránky. Porušení tohoto ustanovení by představovalo trestný čin a [https://www.clinis-cz.com] nahlásí jakékoli takové porušení příslušným orgánům činným v trestním řízení a sdělí jim vaši totožnost.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku používání této webové stránky nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na této webové stránce nebo na jakékoli webové stránce, na kterou je odkazováno

Duševní vlastnictví, software a obsah

Práva duševního vlastnictví k veškerému softwaru a obsahu (včetně fotografických snímků), které jsou vám zpřístupněny na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, zůstávají majetkem společnosti [https://www.clinis-cz.com] nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony a smlouvami o autorských právech na celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena [https://www.clinis-cz.com] a jejím poskytovatelům licence. Dodaný obsah můžete ukládat, tisknout a zobrazovat výhradně pro vlastní osobní potřebu. Nejste oprávněni publikovat, manipulovat, distribuovat ani jinak reprodukovat v jakémkoli formátu jakýkoli obsah nebo kopie obsahu, který vám byl dodán nebo který se objevuje na těchto webových stránkách, ani nesmíte takový obsah používat v souvislosti s jakýmkoli podnikáním nebo komerčním podnikáním.

Podmínky prodeje: dodací lhůta, zpoždění ze strany kterékoli strany

Podáním objednávky souhlasíte s nákupem produktu za následujících podmínek. Všechny objednávky podléhají dostupnosti a potvrzení ceny objednávky. Doba odeslání se může lišit v závislosti na dostupnosti a s výhradou zpoždění způsobeného zpožděním pošty nebo vyšší mocí, za které neneseme odpovědnost. V případě zpoždění, za které odpovídá společnost Clinis CZ s.r.o., má zákazník, který prokáže, že muvznikla škoda, právo požadovat úhradu 0,02 % z prodejní ceny zakoupeného zpožděného zboží, a to zakaždý týden zpoždění, maximálně však 10 % z ceny zakoupeného zboží. V případě prodlení zákazníka s úhradou objednaného zboží a nákladů na dopravu je zákazník povinen uhradit společnosti Clinis CZ s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,02 % z prodejní ceny zakoupeného zboží za každý den prodlení. V případě porušení povinností ze strany zákazníka, jako je prodlení s úhradou objednávky/objednávek, není společnost Clinis CZ s.r.o. povinna plnit své závazky ze Smlouvy nebo jiné dohody uzavřené mezi společností Clinis CZ s.r.o. a zákazníkem a má právo objednané zboží nedodat.

Abyste mohli uzavřít smlouvu s [https://www.clinis-cz.com], musíte být starší 18 let a vlastnit platnou kreditní nebo debetní kartu vydanou námi akceptovanou bankou. Společnost [https://www.clinis-cz.com] si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli váš požadavek. Pokud bude vaše objednávka přijata, budeme vás informovat emailem a potvrdíme vám totožnost strany, se kterou jste uzavřeli smlouvu. Obvykle to bude [https://www.cliniscz.com] nebo to v některých případech může být třetí strana. Pokud je smlouva uzavřena s třetí stranou, [https://www.clinis-cz.com] nejedná ani jako zástupce, ani jako zmocněnec a smlouva je uzavřena mezi vámi a touto třetí stranou a bude se řídit podmínkami prodeje, které vám dodá. Při zadávání objednávky se zavazujete, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné, že jste oprávněným uživatelem kreditní nebo debetní karty použité k zadání objednávky a že máte dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na zboží. Cena zahraničních produktů a služeb může kolísat. Všechny inzerované ceny podléhají těmto změnám

(a) Smlouva

Po zadání objednávky obdržíte potvrzující e-mail s potvrzením o přijetí objednávky: tento e-mail je pouze potvrzením a nepředstavuje přijetí objednávky. Smlouva mezi námi vznikne až poté, co vám e-mailem zašleme potvrzení o odeslání zboží, které jste si objednali. Do vzniklé smlouvy bude zahrnuto pouze zboží uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném v okamžiku odeslání. Zákazník musí v objednávce uvést následující údaje: a) jméno a příjmení nebo název společnosti, adresu a sídlo, identifikační číslo pro daňové účely a/nebo DIČ, kontaktní telefon a e-mailovou adresu; 2(a) Druh zboží a množství; 3(a) Úplnou adresu pro doručení

(b) Ceny a dostupnost

Přestože se snažíme zajistit, aby všechny údaje, popisy a ceny, které se objevují na těchto webových stránkách, byly přesné, může dojít k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste si objednali, budeme vás o tom co nejdříve informovat a dáme vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme objednávku považovat za zrušenou. Pokud objednávku zrušíte a zboží jste již zaplatili, bude vám vrácena plná částka. Společnost Clinis CZ s.r.o. má právo odstoupit od nabídky do 14 dnů. Náklady na doručení budou účtovány navíc; tyto dodatečné poplatky jsou v příslušných případech zřetelně uvedeny a zahrnuty v „Celkových nákladech“.

(c) Platba

Po obdržení vaší objednávky provedeme standardní autorizační kontrolu vaší platební karty, abychom se ujistili, že jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky pro provedení transakce. Po obdržení autorizace bude částka z vaší karty stržena. Peníze přijaté po odepsání z vaší karty budou považovány za zálohu na hodnotu zboží, které si přejete zakoupit. Po odeslání zboží a zaslání potvrzovacího e-mailu budou peníze zaplacené jako záloha použity jako protihodnota za hodnotu zakoupeného zboží uvedenou v potvrzovacím e-mailu. Akceptované způsoby platby: Jakékoli jiné způsoby platby nejsou akceptovány

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiál zobrazený na těchto webových stránkách je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk ohledně jeho přesnosti. Pokud není výslovně uvedeno jinak, v maximálním rozsahu povoleném zákonem [https://www.clinis-cz. com] a její dodavatelé, poskytovatelé obsahu a inzerenti tímto výslovně vylučují veškeré podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva spravedlnosti, a nenesou odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, zvláštních, následných, sankčně nahrazovaných nebo náhodných škod nebo škod za ztrátu používání, zisku, dat nebo jiného nehmotného majetku, poškození dobrého jména nebo pověsti nebo nákladů na obstarání náhradního zboží a služeb, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním, nemožností používání, výkonem nebo selháním těchto Webových stránek nebo Odkazovaných stránek a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných, bez ohledu na to, zda bylo možné takové škody předvídat nebo zda vznikly na základě smlouvy, deliktu, spravedlnosti, restituce, ze zákona, podle obecného práva nebo jinak. Tím není dotčena odpovědnost [https://www.clinis-cz.com] za smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z její nedbalosti, podvodného uvedení v omyl, uvedení v omyl v zásadní věci nebo jakákoli jiná odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Odkazování na tyto webové stránky

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nezneužívá, ale nesmíte odkaz vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany, pokud taková forma neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z žádné webové stránky, která není ve vašem vlastnictví. Tato webová stránka nesmí být zarámována na žádné jiné stránce, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část této webové stránky, než je domovská stránka. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

Prohlášení o vlastnictví ochranných známek, vyobrazení osobností a autorských práv třetích stran

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny osoby (včetně jejich jmen a vyobrazení), ochranné známky třetích stran a obsah, služby a/nebo místa uvedená na těchto webových stránkách nejsou nijak spojeny, propojeny nebo přidruženy k [https://www.clinis-cz.com] a neměli byste se spoléhat na existenci takového spojení nebo přidružení. Veškeré ochranné známky/názvy uvedené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků ochranných známek. Pokud je uvedena ochranná známka nebo obchodní značka, je použita výhradně k popisu nebo identifikaci výrobků a služeb a v žádném případě neznamená, že tyto výrobky nebo služby jsou podporovány nebo spojeny s [https://www.clinis-cz.com].

Změna

[https://www.clinis-cz.com] má právo dle svého uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, odstranit nebo upravit Služby a/nebo jakoukoli stránku těchto Webových stránek.

Neplatnost

Pokud je některá část Podmínek služby nevymahatelná (včetně jakéhokoli ustanovení, ve kterém vylučujeme naši odpovědnost vůči vám), nebude tím dotčena vymahatelnost ostatních částí Podmínek služby.Všechny ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud je to možné, v případech, kdy lze některou doložku/dílčí doložku nebo její část oddělit tak, aby zbývající část zůstala platná, bude doložka vykládána odpovídajícím způsobem. Případně souhlasíte s tím, že doložka bude opravena a vykládána tak, aby se co nejvíce blížila původnímu významu doložky/dílčí doložky, jak to umožňuje zákon.

Reklamace

Společnost Clinis CZ s.r.o. odpovídá za vady výrobku do 24 měsíců nebo dle specifikace platnosti uvedené na webových stránkách společnosti Clinsi CZ s.r.o. a/nebo na obalu výrobku a/nebo v dodaném návodu k použití.

Zřeknutí se práva

Pokud tyto podmínky porušíte a my nepodnikneme žádné kroky, jsme oprávněni uplatnit svá práva a opravné prostředky v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky porušíte.

Úplná dohoda

Výše uvedené podmínky služby představují úplnou dohodu stran a nahrazují všechny předchozí a současné dohody mezi vámi a [https://www.clinis-cz.com]. Jakékoli zřeknutí se jakéhokoli ustanovení Podmínek služby bude platné pouze v písemné formě a podepsané ředitelem společnosti [https://www.clinis-cz.com]